TIETOSUOJASELOSTE 

 

BUSINESS FESTIVAL KIERTUE-TAPAHTUMAN TIETOSUOJASELOSTE 

Tässä tietosuojaselosteessa informoimme käyttäjärekisteriin tallennetuista tiedoista sekä henkilötietojen käsittelyn edellytyksistä. Tämä tietosuojaseloste ei koske tietoja, jotka on annettu muuta kuin Business Festival -tapahtuman käyttöä varten. 

 

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT 

Koskinen Entertainment Oy
tamperebusinessfestival@gmail.com 

 

MITÄ TIETOJA KERÄÄMME? 

Henkilötietoryhmä, joiden tietoja keräämme rekisteriin, ovat Business Festival -tapahtumakiertueen osallistujat, sidosryhmät sekä yhteistyökumppanit. Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraaviin tietoryhmiin sisältyviä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja: 

 • rekisterinpitäjän asiakkaana olevan tai olleen 

työnantajayhteisön perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) sekä 

yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot. 

 • rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen väliseen 

asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaustiedot, tiedot tapaamisista, mahdolliset suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä osapuolten välinen muu yhteydenpito ja palveluun liittyvät tiedot.

 • rekisterinpitäjän järjestämän Business Festival -tapahtumakiertueen käyttöön liittyvät rekisteröityneen tiedot, kuten etu- ja sukunimi, osoitetiedot, yhteystiedot, yritys, tehtävä. 
 • rekisterinpitäjän verkkosivuilla tapahtunut rekisteröidyn ostotapahtuma- ja asiointitiedot eri sivustoilla, tieto käyttäytymisestä verkkosivustoilla sekä muut vastaavat ryhmittelytiedot, osallistuminen tapahtumiin, tapahtumiin syötetyt tiedot, yhteydenotot asiakaspalveluun sekä yhteydenotot muihin tapahtuman järjestäjän henkilöihin ja palveluihin, sekä uutiskirjeen tilaamiseen liittyvät tiedot. 

Pääasiallisesti keräämme tietoja seuraavasti: 

 • asiakkaan itsensä ilmoittamat tiedot 
 • Business Festival -tapahtumakiertueeseen liittyvät käyttötiedot 

 

MIHIN HENKILÖTIETOJA KÄSITELLÄÄN JA MIHIN KÄSITTELY PERUSTUU? 

Henkilötietoja käsitellään lippuvarauksien, ilmoittautumisten, tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, markkinoinnin ja muiden Business Festival -tapahtumakiertueeseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. 

Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen, tapahtumaan sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä. 

Rekisterin tietoja käsitellään perustuen Business Festival -tapahtumakiertueen ja käyttäjän väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen sekä nimenomaiseen suostumukseen.

 

MITEN TIETOJA SÄILYTETÄÄN? 

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella. 

Henkilötietoja säilytetään vähintään koko Business Festival -tapahtumakiertueiden ajan tai niin kauan kuin se on tarpeen tässä selosteessa kuvattujen rekisterin käyttötarkoituksien toteuttamiseksi. Lisäksi joitakin tietoja voimme säilyttää pidempään mm. lakisääteisten velvollisuuksien vuoksi. 

 

KUKA KÄSITTELEE HENKILÖTIETOJA? 

Rekisteritietoja voidaan luovuttaa tapahtuman järjestäjän Koskinen Entertainment Oy:n sisällä. 

Koskinen Entertainment Oy voi myös ulkoistaa henkilötietojesi käsittelyn yrityksen ulkopuolisille yrityksille, jotka voivat sijaita myös Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella olevissa maissa, kuten Yhdysvalloissa. Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia. 

 

MITÄ OIKEUKSIA REKISTERÖIDYLLÄ ON? 

Rekisteröitynä sinulla on 

 • oikeus tarkastaa rekisterin sisältämät henkilötietosi
 • oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista, päivittämistä tai poistamista 
 • oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä
 • oikeus siirtää henkilötiedot toiseen järjestelmään
 • oikeus saada jäljennös henkilötiedoistasi 

Kun käsittelymme perustuu ainoastaan nimenomaiseen suostumukseen, sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamasi suostumus. 

 

NÄIN VOIT VAIKUTTAA TIETOJEN KÄYTTÖÖN 

Kun haluat käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä, tulee sinun osoittaa kirjallinen pyyntö rekisterinpitäjälle. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta se voidaan käsitellä. 

Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus valittaa kansalliselle tietosuojaviranomaiselle (http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html). 

 

MUUTOKSET TÄHÄN TIETOSUOJASELOSTEESEEN 

Koskinen Entertainment Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta.